fbpx !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מושגים בסיסיים למשקיע המתחיל בשוק ההון

0

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במשקיעים העצמאיים בשוק ההון, דהיינו, משקיעים קטנים המשקיעים את כספם בבורסות השונות במגוון מוצרים פיננסיים. ההשקעה בשוקי ההון אטרקטיבית מאחר והיא מאפשרת לבצע השקעות ברף כניסה נמוך, בנזילות ובגמישות גבוהה ומאפשרת חשיפה גבוהה ופיזור סיכונים רחב.

על מנת להשקיע בשוקי ההון נדרש לפתוח חשבון באמצעות חבר בורסה, אשר דרכו מוזרמות פקודות הקנייה והמכירה. אך קודם לכן נדרש המשקיע להכיר ולהבין מספר מושגים בסיסיים תחת הקטגוריה שוק ההון למתחילים, כך שהשקעתו תבוצע באופן אחראי ומחושב.

מחיר, עמלות ודמי ניהול

לכל מוצר פיננסי או נייר ערך הנסחר בבורסה קיים מחיר המבטא את הערך הסחיר שלו. המחיר נגזר מן ההיצע והביקוש בשוק הקיימים עבור אותו מוצר והוא משקף את העסקה האחרונה שנסגרה בין המוכר לקונה.

המסחר בשוקי ההון כרוך בעלויות ישירות ועקיפות שחשוב להכיר. בין העלויות הישירות השכיחות ביותר ניתן לציין את עמלות הקנייה והמכירה המחושבות עבור פעולות המסחר הבסיסיות. נוסף על כך קיימות גם עלויות דמי ניהול שהן בבחינת עלויות עקיפות והן מאפיינות מוצרים מורכבים כדוגמת קרנות סל או קרנות נאמנות.

מהו מדד?

בראש ובראשונה בבורסה נסחרות חברות שהנפיקו את הון המניות שלהן לציבור ובכך גייסו כסף לטובת צמיחת עסקיהן. החברות מאורגנות על פי שווי השוק שלהן ומחולקות למספר מדדים המייצגים מאפיינים שונים.

מדד ת"א 35, מדד ת"א 125 הינם שני המדדים המרכזיים בבורסה בת"א, והם כוללים את מספר החברות בעלות שווי השוק הגבוה בהתאמה. כלומר, מדד ת"א 35 כולל את 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר וכך הלאה.

לעומתם קיימים מדדים נושאיים, קרי, המרכזים מספר חברות בעלות מאפיינים דומים ללא קשר לשווי השוק שלהן. לדוגמה, מדד ת"א אנרגיה הכולל חברות שונות אשר המשותף להן הוא מיקוד עסקי בתחומי האנרגיה.

מוצרים מרכזיים הנסחרים בבורסה

בשוק ההון ניתן לסחור במגוון רחב של מוצרים והמרכזיים שבהם הם מניות, אג"ח, קרנות סל וקרנות נאמנות. אלה מהווים את רוב המסחר בבורסה בכלל ומאפיינים את המסחר בשוק ההון למתחילים בפרט. מטבע הדברים למוצרים מאפיינים שונים:

  • מניה – מניות הן יחידות הנסחרות בבורסה ומייצגות בעלות יחסית בחברה. החזקה במניות מעניקה זכויות למחזיק בהן כגון זכות הצבעה בחברה, זכות השתתפות ברווחי החברה ועוד. בעל עניין בחברה הוא אדם המחזיק מעל 5% מהון המניות המונפק של החברה. בעל שליטה הוא זה אשר מחזיק ביותר מ-50% מהון המניות של החברה.
  • אג"ח – אגרת חוב היא נייר ערך הכולל התחייבות לתשלום בין מנפיק האגרת לבין רוכש האגרת. אג"ח משמש חברות לגיוס הון בצורה של חוב ולא בצורה של הנפקות מניות החברה. לכל אגרת נקובה ריבית המהווה את ה"רווח" הצפוי של רוכש האגרת. להבדיל ממניות, אג"ח מעניק קדימות במקרה של פירוק או פשיטת רגל של החברה. בבורסה נסחרות אגרות חוב בין המשקיעים כך שיש להן מחיר שוק הנקבע בהתאם לביקוש ולהיצע הנקודתי בשוק, ללא קשר בהכרח למחירן המקורי במועד ההנפקה.
  • קרנות סל – מכשיר העוקב אחר מדדים ומאפשר השקעה בחשיפה רחבה ומפוזרת בצורה פשוטה ויעילה. השקעה בקרנות כוללת דמי ניהול, נמוכים בדרך כלל, והן נתפסות ככלי מרכזי באסטרטגיות השקעה פסיביות.
  • קרנות נאמנות – מכשיר פיננסי הכולל השקעה במוצרים שונים ומנוהל ע"י מנהל הקרן על פי מדיניות מסוימת ומוגדרת. קרנות נאמנות כוללות דמי ניהול, לרוב גבוהים יחסית, והן מאפיינות אסטרטגיות השקעה אקטיביות.

אסטרטגיות השקעה

המסחר בבורסה הינו רב שנים ובמרוצתן התפתחו אסטרטגיות השקעה שונות ומגוונות. ניתן לציין שתי אסטרטגיות כלליות שנדרש להכיר בשוק ההון למתחילים:

  • השקעה פסיבית – מצדדי הגישה הפסיבית טוענים כי בטווח הארוך (10 שנים ומעלה) לא ניתן להכות את התשואה הממוצעת של השוק. כלומר, עדיפה השקעה מפוזרת ורחבה המפחיתה סיכונים ומתכנסת לממוצע התשואות.
  • השקעה אקטיבית – הגורסים בשיטה האקטיבית מוצאים ערך באיתור ובהשקעה של חברות או מוצרים פיננסיים מסוימים. אסטרטגיה זו תכלול השקעה בחברות ספציפיות על בסיס ניתוח נתונים פיננסיים שונים, ניסיון בהבנת הסנטימנט העכשווי בשוק או חיזוי מגמות עתידיות שישפיעו על המחירים, במטרה להשיא תשואה עודפת על פני ממוצע התשואות של השוק כולו.

סיכום

המסחר בבורסה עשוי להיות פשוט ויעיל, עם זאת על המשקיע המתחיל להכיר מושגים בסיסיים הקשורים בשוקי ההון. העלויות הישירות והעקיפות, המוצרים הבסיסיים הנסחרים בשוקי ההון והאסטרטגיות הכלליות הן בבחינת מושגי יסוד המהווים את הבסיס למסחר עבור המשקיע המתחיל, ומסמנים את תחילת הדרך ממנה ניתן להמשיך ולהתפתח בכל הקשור בהשקעות בשוקי ההון.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook