fbpx

חוסכים מהמשפחה את הבירוקרטיה – זה הזמן לייפוי כוח מתמשך

מה ההבדל בין "ייפוי כוח מתמשך" לצוואה? מהו "מסמך הבעת רצון"? האם הסכם הממון שלכם מתייחס למצב של היעדר כשירות?

0

עכשיו במיוחד בתקופת משבר קורונה חשוב לבחור את בני המשפחה שידאגו ויקבלו החלטות בעניינכם ביום שבו לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם. עו"ד אביב סמוכה, מוסמך משרד המשפטים לערוך "ייפוי כוח מתמשך" ו"מסמך הבעת רצון", מספר על המקרים המורכבים ועל רעיונות ופתרונות שמשתלם לכם לדעת | אמיר סיון

על פי החוק החדש כל אדם "צלול" מעל גיל 18 יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך ולקבוע מי מבני משפחתו או קרוביו יקבל החלטות בענייניו האישיים הרפואיים והרכושיים ביום שבו לא יוכל לעשות זאת בעצמו, אין זה פלא ש 50,000 כבר ניצלו זאת וערכו ייפוי כוח מתמשך.

חשוב לדעת כי לא מדובר בצוואה הנכנסת לתוקף לאחר הפטירה, ייפוי הכוח המתמשך כלל לא מתייחס לחלוקת הרכוש לאחר הפטירה, אלא לניהול ענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים של אדם אשר חס וחלילה יגיע למצב שאינו כשיר לעשות זאת בעצמו מפאת תאונה, מחלה זקנה (למשל דימנציה) וכיוצ"ב.

לבחור מראש את מיופה הכוח

אדם שיערוך כיום ייפוי כוח מתמשך (מכונה בהוראות החוק: "הממנה") יכול לקבוע מראש, מי מבני משפחתו או קרוביו יהיו מיופי הכוח שלו ויקבלו החלטות בענייניו ביום שבו הוא לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו, הם מתמנים בהתאם לבחירתו בלי צורך לפנות לביהמ"ש.

עו"ד סמוכה מוסיף: "בתקופה שתוחלת החיים עולה ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך מאוד נחוץ וניתן להתאים אותו להשקפת עולמכם, אפשר לקבוע מספר בני משפחה שיקבלו החלטות ביחד או כל אחד לחוד, בחירת מקום המגורים (בבית/עם מטפל/בדיור מוגן/אצל בן משפחה); אילו טיפולים רפואיים לקבל וכיצד ינוהל רכושו וכספיו בעתיד, כך שיהיה על בני המשפחה לפעול לפי הנחיות שנתן הממנה מראש".

עו"ד סמוכה מספר כי המצבים המורכבים ביותר הם בד"כ בעריכת ייפוי כוח מתמשך לבני זוג בפרק ב', יש להתייחס לשאלה מי יממן את הוצאות הבית? את הוצאותיו של בן הזוג? האם בכלל למנות את בן הזוג כמיופה כוח רק לעניינים אישיים ואת הילדים רק לעניינים רכושיים? כיצד הילדים ינהלו את החשבון המשותף עם בן הזוג? האם יהיו רשאים לחלק מתנות חתונה לנכדים?

מי שבני המשפחה שלו לא ערכו ייפוי כוח מתמשך, או מלכתחילה לא יכלו לערוך ייפוי כוח מתמשך ונאלצו להתמנות כאפוטרופוס ע"י ביהמ"ש, יוכלו לפחות לערוך מסמך הבעת רצון שבו הם יכולים להביע את רצונם לגבי זהות המחליף שלהם ואופן הטיפול באדם שעליו התמנו כאפוטרופוס – מסמך זה נקרא "מסמך הבעת רצון". 

נכנס לתוקף בשעת הצורך 

עו"ד אביב סמוכה

עו"ד אביב סמוכה

ייפוי הכוח מופקד במשרד המשפטים לאחר החתימה, אך נכנס לתוקף רק בעתיד לאחר חו"ד מומחה הקובעת שהאדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך כבר אינו כשיר וזאת מבלי שבני המשפחה יידרשו לפנות לביהמ"ש או לשלם אגרה כלשהי, הם גם יוכלו להפעיל את ייפוי הכוח בעתיד באופן מקוון.

מי שלא יערוך ייפוי כוח מתמשך

ביום שבו חס וחלילה יגיע למצב של היעדר כשירות, בני משפחתו לא יוכלו לפעול בחשבון הבנק, הוראות קבע יופסקו, הם גם לא יוכלו לקבל החלטות בענייניו הרפואיים, אלא רק לאחר שיפנו לביהמ"ש ויקבלו צו מביהמ"ש; גם לאחר קבלת הצו הם יצטרכו להגיש דיווחים ודוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי וכן לשלם, מדי שנה, אגרה לאפוטרופוס הכללי לצורך פיקוח שלו עליהם.

כחלק מהתמודדות עם נגיף 'קורונה' החל מתאריך 7.9.20 ניתן לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך בפני עו"ד שהוסמך לכך בשיחת וידאו ללא מפגש פיזי.

לסיכום, למתלבטים, בייחוד עכשיו בתקופת הקורונה זה הזמן לנקוט פעולה ויפה שעה אחת קודם.

למידע נוסף:
עו"ד אביב סמוכה, מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך
054-4498757, www.samoocha.co.il

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook