fbpx

קול קורא להגשת תחקירים בליברל

אנחנו ב״ליברל״ מזמינים אתכם להגיש בקשות לקבלת מענק, לצורך הוצאה לפועל של תחקירים עיתונאיים בנושאים המקדמים ערכי דמוקרטיה ליברלית, ובין היתר, חשיפת עוולות, פערים כלכליים וחברתיים, שחיתות, קשרי הון-שלטון, פגיעה ו/או אפליה של מיעוטים או אוכלוסיות מוחלשות ועוד.

0

מטרתו של המענק היא כאמור לקדם עריכת תחקירים ולחזק את חופש הביטוי, לצד הרצון לתקן עוולות בחברה הישראלית ולקדם חברה צודקת, דמוקרטית וליברלית.
סך המענקים יהיה בשווי 60,000 ₪. התחקירים שיקבלו את המענק, צפויים להתפרסם במהלך שנת 2023 המגזין ליברל ובכלי המדיה של ״ליברל תקשורת״.

איך להגיש?

 

תקנון

חברת ליברל תקשורת בע״מ ("החברה") מעוניינת לעודד את תחום העיתונות החוקרת בישראל.

לשם כך, מזמינה החברה עיתונאים להגיש בקשות לקבלת מענק, לצורך הוצאה לפועל של תחקירים עיתונאיים בנושאים המקדמים ערכי דמוקרטיה ליברלית, ובין היתר, חשיפת עוולות, פערים כלכליים וחברתיים, שחיתות, קשרי הון-שלטון, פגיעה ו/או אפליה של מיעוטים או אוכלוסיות מוחלשות ועוד. מטרתו של המענק היא לקדם עריכת תחקירים כאמור ולחזק את חופש הביטוי, לצד תיקון עוולות בחברה הישראלית וקידומה של חברה צודקת, דמוקרטית וליברלית.

תיאור הקול הקורא

החברה הקציבה לתכנית המענקים האמורה סך של 60,000 ש״ח לשנת 2023 ("התקציב").

התחקירים שיקבלו את המענק, צפויים להתפרסם במהלך שנת 2023 במגזין ליברל היוצא לאור אחת לרבעון, וכן בכל ערוץ נוסף של החברה לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלק את התקציב לפי שיקול דעתה בין מספר תחקירים, לתקצב את התחקירים בסכום שונה ואף בסכום חלקי מזה שיתבקש. 

כספי המענק (בגין הצעה לביצוע תחקיר שאושרה על ידי החברה) – ישולמו בשלוש פעימות: שליש בתחילת ביצוע התחקיר, שליש עם הגשת התחקיר לחברה ושליש לאחר הפרסום.

לחברה שמורה הזכות שלא לפרסם את התחקיר.

תנאי סף להגשת ההצעה

 1. עיתונאי/ת עצמאי/ת, שאינו/ה עובד/ת כשכיר/ה בכלי תקשורת אחר.
 2. נסיון/יכולת תחקירית מוכחת.

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו על פי אמות המידה הבאות:

 1. איכות הרעיון/התחקיר.
 2. הוכחת היתכנות והצגת קצות חוט רלוונטיים.
 3. מידת היכולת של התחקיר להשפיע או לחולל שינוי.
 4. עמידה בכללי הייעוץ המשפטי.
 5. התחקיר יאושר על ידי וועדת היגוי הכוללת את העורך ואישים נוספים.

אופן הגשת הבקשה

יש לשלוח לכתובת מייל service@liberalmedia.co.il את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים עם פירוט הנסיון הרלוונטי.
 2. רעיון והוכחות להיתכנות הביצוע – עד שני עמודים.
 3. פירוט המשאבים הנדרשים לביצוע התחקיר, לרבות תקציב והזמן המוערך לביצועו.

תאריך אחרון להגשה:  31 באוקטובר 2022

הוראות נוספות:

 1. למען הסר ספק, אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.
 2. פרסום התחקיר כפוף לשקול דעתו של העורך, ואורך הכתבה יקבע על ידו.
 3. התחקירים שייבחרו ילוו ע״י העורך הראשי של ליברל או מי מטעמו.
 4. זכויות יוצרים על התחקיר יהיו של החברה והיא תוכל לערוך אותו לפי שיקול דעתה, לפרסמו בכל פלטפורמה שתחליט לנכון, לרבות מגזין ״ליברל״ מודפס, אתר של מגזין ״ליברל״, אתר החברה בשפה הרוסית ״דטאלי״, חשבונות החברה ברשתות החברתיות ועוד.

 

  LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook