fbpx

מדיניות פרטיות

ליברל תקשורת בע"מ (להלן: "מגזין ליברל") מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר").

מדיניות פרטיות זו, אשר הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מגורים, דרכי ההתקשרות עימך, כתובת דואר אלקטרוני, וכיוצ"ב. השדות המתאימים אותם יש למלא יסומנו במפורש. באם לא תמסור את הפרטים המתבקשים בשדות החובה, לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

באתר תתבקש לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת, ועל כן יכול שלגבי חלק מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור פרטים נוספים המתחייבים מאופי השירות אליו הנך חפץ להירשם.

הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר הנתונים של מגזין ליברל. דע כי אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע הנדרש בעת ההרשמה לשירותים באתר, אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה. מגזין ליברל ישתמש בפרטים שנמסרו על ידך במהלך הרשמתך לשירותים השונים באתר בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתר
  • לצורך רכישת/הזמנת שירותים באתר
  • לספק לך את השירותים שביקשת ו/או הזמנת
  • ליצירת קשר עמך (במקרה הצורך)
  • להציע לך כל שירות ו/או מוצר אחר מאת מגזין ליברל
  • לכל מטרה אחרת בהתאם לתנאי השימוש של האתר ו/או של איזה מן השירותים הרלוונטיים של מגזין ליברל

2. אם לא סימנת אחרת בעת ההרשמה לאתר, מגזין ליברל יהיה רשאי לשלוח אליך, מדי פעם, בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסרת בעת הרשמתך באתר, מידע בדבר שירותיה השונים ו/או כל מידע פרסומי ו/או שיווקי אחר – בין אם המדובר על מידע שמגזין ליברל יפרסם בעצמו ובין אם מידע שמגזין ליברל יקבל לצורך משלוח אליך מאת מפרסמים אחרים. דע, כי בכל עת תוכל להודיע למגזין ליברל על רצונך כי יוסרו פרטיך מרשימת התפוצה ומגזין ליברל יחדל מלשלוח אליך מידע כאמור. מכל מקום ובכל מקרה, מגזין ליברל לא יעביר את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או לגופים אחרים שמחוץ לליברל.

3. שינויים במדיניות הפרטיות:
מגזין ליברל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו וככל שיבוצע שינוי מהותי תימסר על כך הודעה מתאימה באתר.

LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook