fbpx

חוסכים מהמשפחה את הבירוקרטיה – זה הזמן לייפוי כוח מתמשך

מה ההבדל בין "ייפוי כוח מתמשך" לצוואה? האם כדאי לצרף את הילדים כשותפים בחשבון הבנק?

0

עכשיו בתקופת משבר קורונה, חשוב לבחור את בני המשפחה שידאגו ויקבלו בעתיד החלטות בעניינכם ביום שבו לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם. עו"ד אביב סמוכה, מוסמך משרד המשפטים לערוך "ייפוי כוח מתמשך", מספר על המקרים המורכבים ועל רעיונות ופתרונות שכולם חייבים לדעת | אורן לוין

על פי החוק החדש כל אדם "צלול" מעל גיל 18 יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך ולקבוע מי מבני משפחתו או קרוביו יקבל החלטות וינהל את ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים ביום שבו לא יוכל לעשות זאת בעצמו מפאת מחלת תאונה ,מחלה ,זקנה, (למשל דימנציה) וזאת להבדיל מצוואה המתייחסת לחלוקת הרכוש לאחר הפטירה. 50,000 איש כבר ניצלו את האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך. עו"ד סמוכה מציין שלפני כשבוע התווספה אפשרות לממנה לצפות במסמך ייפוי הכוח המתמשך שהפקדתו אושרה ע"י האפוטרופוס הכללי על ידי כניסה לאזור האישי שלו גם טרם הפעלתו.

לבחור מראש את מיופה הכוח

עו"ד אביב סמוכה

עו"ד אביב סמוכה

אדם שיערוך כיום ייפוי כוח מתמשך יכול לקבוע מראש, מי מבני משפחתו או קרוביו יהיו מיופי הכוח שלו ויקבלו החלטות בענייניו ביום שבו הוא לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו, באופן שיחסוך בעתיד את הפנייה לביהמ"ש.

עו"ד סמוכה מוסיף: "בתקופה שתוחלת החיים עולה, ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך מאוד נחוץ וניתן להתאים אותו להשקפת עולמכם, אפשר לקבוע מספר בני משפחה שיקבלו החלטות , אפשר לבחור מקום ותנאי מגורים (בבית/עם מטפל/בדיור מוגן/עם מצלמות); אילו טיפולים רפואיים לקבל וכיצד ינוהל רכושו וכספיו בעתיד, כך שיהיה על בני המשפחה לפעול לפי הנחיות שנתן הממנה מראש". 

נכנס לתוקף בשעת הצורך

ייפוי הכוח מופקד במשרד המשפטים לאחר החתימה, אך נכנס לתוקף רק בעתיד לאחר חו"ד מומחה הקובעת שהאדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך כבר אינו כשיר וזאת מבלי שבני המשפחה יידרשו לפנות לביהמ"ש או לשלם אגרה כלשהי, הם גם יוכלו להפעיל את ייפוי הכוח בעתיד באופן מקוון.

מי שלא יערוך ייפוי כוח מתמשך

ביום שבו חס וחלילה יגיע למצב של היעדר כשירות, בני משפחתו לא יוכלו לפעול בחשבון הבנק, הוראות קבע יופסקו, הם גם לא יוכלו לקבל החלטות בענייניו הרפואיים, אלא רק לאחר שיפנו לביהמ"ש ויקבלו צו מביהמ"ש; גם לאחר קבלת הצו הם יצטרכו להגיש דיווחים ודוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי וכן לשלם, מדי שנה, אגרה לאפוטרופוס הכללי לצורך פיקוח שלו עליהם

שותפים בחשבון – לא מה שחשבתם

עו"ד סמוכה מסביר כי בעבר היה נהוג לצרף בן משפחה או את הילדים לחשבון הבנק כשותפים, אולם בשונה מייפוי כוח מתמשך, השותפות נכנסת לתוקף באופן מיידי, השותף הופך לבעלים של מחצית הכספים בחשבון, לא חלות עליו מגבלות בביצוע פעולות וחובותיו של השותף עלולים לגרוע מהכספים בחשבון; יתרה מכך אם חס וחלילה נפטר השותף, יורשיו של השותף נכנסים בנעליו ואותו הורה עלול למצוא את עצמו , ללא בחירתו ,שותף עם החתן/כלה והנכדים; בייפוי כוח מתמשך ההרשאה בחשבון צופה פני עתיד, ישנן מגבלות, כך שהפעולות בחשבון יבוצעו בהתאם להנחיות הממנה ולטובתו.

כחלק מהתמודדות עם נגיף "קורונה" ניתן לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך בפני עו"ד שהוסמך לכך בשיחת וידאו ללא מפגש פיזי

לסיכום, בייחוד עכשיו בתקופת הקורונה זה הזמן לנקוט פעולה ויפה שעה אחת קודם.

למידע נוסף:
עו"ד אביב סמוכה, מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך
054-4498757, www.samoocha.co.il

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook